“Visie verruimen”

Myriam Bouveroux, Facility Manager - DG Interne Ondersteunende Dienst

Myriam Bouveroux begon haar carrière bij de overheid in 1996 als selectieverantwoordelijke. Sinds 2010 werd zij stelselmatig betrokken bij diverse facilitaire projecten, werd Facility Management haar hoofdtaak en werd ze uiteindelijk verantwoordelijk voor Facility Management in de brede zin. In maart 2017 werd de Federale Overheidsdienst (FOD) Beleid en Ondersteuning, opgericht, die de regering bijstaat en de federale organisaties on-dersteunt in verschillende domeinen: IT, HR, orga-nisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten. Myriam Bouveroux is sindsdien Facility Manger van de FOD BOSA. Een collega had ervaring met FM-opleiding en verwees naar belfa als vakorga-nisatie, wat de aanzet was tot het belfa-lidmaatschap. “Ik had al drie ingrijpende verhuisprojecten begeleid, inclusief het implementeren van NWOW en veel geleerd uit de praktijk, maar was zeer ge-interesseerd in een zo breed mogelijke kijk op het vakgebied. Het FM Magazine is steeds opnieuw een interessante informatiebron en biedt een toets-steen om de eigen situatie te vergelijking met anderen. Daarnaast heb ik tot grote tevredenheid al enkele online opleidingen gevolgd. Vooral de ses-sie over nudging vond ik bijzonder nuttig. Ik heb één en ander in de praktijk kunnen omzetten voor wat signalisatie binnen de gebouwen betreft”. Bij de federale overheid bestaat er nog geen faci-litair netwerk, hoewel dit algemeen als wenselijk wordt beschouwd. belfa slaat hier de brug, brengt Facility Managers uit alle sectoren samen. “belfa maakt het mogelijk verder te kijken dan de eigen vertrouwde omge-ving , ervaringen met collega’s uit te wisselen” ge-tuigt Myriam Bouveroux. Haar moto als het over Fa-cility Management gaat: ‘Het onmogelijke mogelijk maken!’.

Door Eduard Coddé