Follow us
          Directory  Contact   

Account officer – catering

Account officer – catering (F/H/X) - Bachelor


Omgeving

De dienst Algemene diensten maakt deel uit van het departement Facilitair beheer van de Nationale Bank van België. Zijn belangrijkste activiteiten zijn het verzekeren van de catering, het organiseren van de schoonmaak van de lokalen van de Bank, het beheer van de goederenstromen binnen de Bank, de mailroom, logistieke dienstverlening van algemene aard en de administratieve ondersteuning van het departement.

Voor de dagelijkse catering en de catering voor events wordt er beroep gedaan op meerdere externe dienstverleners. Het cateringteam is verantwoordelijk voor het beheer van de contracten met deze externe cateraars, het contact en overleg met hen en de interne klant, nazicht van de facturatie en de aanrekening aan derden. Het houdt toezicht op de geleverde diensten en zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid.

Voor dit team zijn wij momenteel op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde medewerk(st)er.

Functie

 • je bent het aanspreekpunt van onze interne klanten voor diverse facilitaire diensten die betrekking hebben met catering en vending machines
 • je onderhoudt nauw contact met de externe leveranciers voor de coördinatie en de opvolging van de externe dienstverlening in deze domeinen
 • je zorgt voor het beheer van de contracten en behandelt de facturen
 • je monitort de uitvoering van het contract waarbij je de kwaliteit van de geleverde service niet uit het oog verliest ; je bent bereid dit voor events occasioneel buiten de kantooruren te doen
 • je vertaalt alle dagelijkse aanvragen naar concrete acties; dit kan gaan van het behandelen van specifieke aanvragen tot het behandelen van klachten
 • je helpt de behoeften in lastenboeken vertalen en staat in voor de opvolging van uitbestedingsprocedures
 • je stelt budgetten op, volgt ze op en rapporteert hierover
 • je zorgt door een betrokken houding dat je op de hoogte bent van alle actuele thema’s of nieuwigheden in het vakgebied

Profiel

Vereiste algemene competenties

 • je bent houder van een diploma professionele bachelor Facility Management of een gelijkwaardig diploma
 • je kan zowel autonoom werken als in teamverband
 • je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en hebt een vlot contact met zowel met interne klanten als met externe firma’s
 • je hebt een actieve kennis van het Frans (niveau B1) en minstens een basiskennis van het Engels (niveau A1)
 • je hebt een behoorlijke kennis van de basis Office Tools (Word, Excel, Sharepoint, Outlook)
 • je werkt ordelijk en georganiseerd
 • je denkt oplossingsgericht en stelt de klant op de eerste plaats
 • je houdt het overzicht en bent stressbestendig
 • je bent discreet
 • je stelt je flexibel op en bent bereid om buiten de normale kantooruren te presteren (ochtend- en avondwerk, uitzonderlijk in het weekend).

Specifieke competenties

 • je hebt een passie voor catering. Een relevante beroepservaring op het gebied van plannen en organiseren van events en/of catering is vereist
 • ervaring met het opstellen van lastenboeken is een pluspunt


Waarom kiezen voor de NBB?

 • Een aantrekkelijk loon en tal van bovenwettelijke voordelen (groepsverzekering, uitgebreide hospitalisatieverzekering, iPhone met abonnement...) en een goed evenwicht tussen werk- en privéleven evenals de mogelijkheid tot thuiswerk
 • Een echte carrière: de NBB biedt je de mogelijkheid om je voortdurend te blijven ontwikkelen. We bieden je een breed scala aan opleidingen om de vaardigheden te verwerven die je nodig hebt om je carrière verder uit te bouwen.
 • Een unieke job, waar we onze kennis en expertise ten dienste stellen van de maatschappij
 • Een plek waar je initiatief kan nemen en wordt aangemoedigd om te laten zien wat je kunt
 • Een fijne, collegiale en dynamische werksfeer
 • Aandacht voor je welzijn: om ervoor te zorgen dat je je goed voelt op de werkvloer en thuis, biedt de NBB een ruim aanbod aan sportactiviteiten (fitnessruimte, groepslessen…), culturele activiteiten en inspirerende workshops.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s), komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteren tot : 12 februari 2023

Environnement

Le service "Services généraux" de la Banque nationale de Belgique fait partie du département Gestion des installations. Ses principales activités consistent à assurer le catering quotidien, à organiser le nettoyage des locaux de la Banque, à gérer les flux de marchandises au sein de la Banque, à fournir des services logistiques de nature générale (e. a. mail room et magasins) et à fournir le support administratif au département.

Plusieurs prestataires externes interviennent pour la restauration quotidienne et événementielle. L’équipe catering est responsable de la gestion des contrats avec ces traiteurs externes, du contact et de la concertation avec ceux-ci et le client interne, du contrôle de la facturation et de l'imputation aux tiers. Il supervise les services fournis et veille à ce que tout soit géré dans la bonne direction.

Nous cherchons actuellement un(e) collaborateur(-trice) enthousiaste et motivé(e) pour rejoindre cette équipe.

Fonction

 • vous êtes le point de contact de nos clients internes pour divers services liés à la gestion du catering et aux distributeurs automatiques
 • vous maintenez des contacts étroits avec les fournisseurs externes pour la coordination et le suivi des services externes fournis dans ces domaines
 • vous veillez à la gestion des contrats et traitez les factures y afférentes
 • vous veillez à l'exécution du contrat, sans perdre de vue la qualité du service fourni; vous êtes disposé(e) à le faire pour des évènements occasionnels en dehors des heures de bureau
 • vous traduisez toutes les demandes quotidiennes en actions concrètes; cela peut aller du traitement de demandes spécifiques à la gestion de plaintes
 • vous contribuez à traduire les cahiers des charges et assurer le suivi des procédures d’adjudication
 • vous établissez des budgets, vous en assurez le suivi et vous en faites rapport
 • vous êtes impliqué(e) et le garantissez en vous tenant au courant de toutes les actualités ou nouveautés dans le domaine.

Profil

Compétences génériques requises

 • vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier professionnel en Facility Management ou d'un diplôme équivalent
 • vous pouvez travailler de manière autonome ainsi qu’en équipe
 • vous avez de bonnes compétences en communication orale et écrite, vous êtes à même de mener des contacts avec des clients internes et des entreprises externes
 • vous avez une connaissance active du néerlandais (niveau B1) et au moins une connaissance de base de l’anglais (niveau A1)
 • vous avez une bonne connaissance des outils de base Office (Word, Excel, SharePoint, Outlook)
 • vous travaillez de manière ordonnée et organisée
 • vous adoptez une approche orientée résultats et mettez le client au premier plan
 • vous gardez une vue d’ensemble et êtes résistant(e) au stress
 • vous êtes discret(-ète)
 • vous êtes flexible et prêt(e) à travailler en dehors des heures normales de bureau (travail du matin et du soir, exceptionnellement le week-end).

Compétences spécifiques

 • vous vous passionnez pour la restauration. Une expérience professionnelle pertinente dans la planification et l'organisation d'évènements et/ou de restauration est requise.
 • une expérience dans la rédaction de cahiers de charges est un atout.

Pourquoi choisir la BNB ?

 • Un salaire attractif et de nombreux avantages extra-légaux (assurance groupe, assurance hospitalisation, iPhone avec abonnement...) avec un bon équilibre vie professionnelle et vie privée et la possibilité de travailler à domicile
 • Une véritable carrière, la BNB vous offre la possibilité d’un développement continu. Nous vous proposons un large éventail de formations pour acquérir les compétences qui vous aideront à faire évoluer votre carrière
 • Un métier unique où nous mettons nos connaissances et notre expertise au service de la société
 • Un lieu où vous pouvez prendre des initiatives et où vous êtes encouragé(e) à montrer ce dont vous êtes capable
 • Une atmosphère de travail agréable, collégiale et dynamique
 • L'attention portée à votre bien-être : pour que vous vous sentiez bien sur votre lieu de travail et à la maison, la BNB propose un large éventail d'activités sportives (salle de fitness, cours collectifs...), d'activités culturelles et d'ateliers inspirants.

Seront uniquement prises en considération les candidatures accompagnées d'une lettre de motivation, d'un CV, d'une copie du/des diplôme(s). Les diplômes étrangers doivent être accompagnés d'une attestation d'équivalence.

Postulez maintenant

Postuler jusqu'au: 12 février 2023

dans Jobs
18 janvier, 2023
Partager ce poste
Tags
Archiver